Yamunashtak lyrics in gujarati pdf download

KagamuroBrain & Puzzle

Yamunashtak lyrics in gujarati pdf

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda Murari-Pad Pankaj, Sfurad mand renutkatam Tatastaha Nav Kanana, Prakat mod-Pushpambuna Sura Sur. Shri yamunashtak in gujarati free download – Baixar o filme a . Aarti Sangrah app contains all aarti in hindi with lyrics and many features. Vaishnav Sangh. Pages 9 to 7I ymuna*3k. Namaim ymunamh>, skl [email protected] hetu> muda. Muarair pd p>kj- SfrdmNd re`UTk3am\ š t3S4 nv kann- p/k3 mod pu* .

PDF File Size: Mb Shuk mor shri yamunashtak in gujarati hans aadi pakshi thi sevayela, gopijano ae sevya bhuvan Aarti Shri yamunashtak in gujarati app contains all aarti in hindi with lyrics and many features. Tag: Yamunashtak in Gujarati. Download Pushti Sampraday's Shrinathji Nitya Niyam Path eBook Mobile Application (Gujarati) Free for All. Yamunashtak is a a 9 versed Sanskrit poem by Mahaprabhu Vallabhacharya. His collective work in poetry is known as Shodash Granth.

SHRI YAMUNASHTAK IN GUJARATI PDF DOWNLOAD - Shri Yamunashtak is an app for all who prays Shri Yamuna Maharani. Listen to Shri. Gujarati Shri krishna na charanarvind ni raj thaki shobhi rahya, siddhi alaukik aapnara vundu shri yamunajine, Supushpa ni suvas thi jungle.